Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenia różne

Aktualne

28.11.2023 r. 

Szczegółowa informacja dotycząca konkursu ofert na wynajem powierzchni w budynku „D” Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu przy ul. Komandorskiej 118/120, 53-345 Wrocław na działalność gastronomiczną

 1. Opis nieruchomości:

Przedmiot najmu znajduje się w budynku „D” Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu położonym przy ul. Komandorskiej 118/120, 53-345 Wrocław. Przedmiotem najmu są 4 pomieszczenia o powierzchni 21,93 m2 z możliwością łączenia. Ogólna powierzchnia pomieszczeń wynosi 87,70 m2. Pomieszczenia znajdują się na parterze budynku i są połączone ze strefą stołówki i chillout. Wejście do lokalu przez główne wejście do budynku. Budynek wyposażony w windę przystosowaną dla osób ze szczególnymi potrzebami, obsługującą wszystkie kondygnacje budynku. Lokal wyposażony jest w następujące instalacje:

 1. wodną z ujęcia miejskiego wyposażoną w wodomierze,
 2. kanalizację miejską,
 3. centralnego ogrzewania,
 4. energię elektryczną zaopatrzoną w jedno gniazdo trójfazowe oraz cztery gniazda jednofazowe wyposażone w układ pomiarowy, maksymalna moc przydzielona na pomieszczenie wynosi 9 kW,
 5. wentylację mechaniczną pomieszczenia,
 6. toaletę wspólną.

Jest możliwość korzystania odpłatnie z pomieszczeń magazynowych mieszczących się w piwnicy budynku.

Okres najmu: umowa na czas nieokreślony z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

Warunkiem udziału w konkursie jest:

 1. posiadanie zezwolenia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie działalności gastronomicznej,
 2. doświadczenie w prowadzeniu działalności gastronomicznej - minimum 1 rok,
 3. niezaleganie z podatkami lokalnymi oraz płatnościami wobec ZUS, US.

 

 1. Złożenie ofert i ich ocena.

 Oferta powinna zawierać:

 1. imię, nazwisko, adres/nazwę firmy, siedzibę zainteresowanego oraz oferowaną wysokość miesięcznego czynszu,
 2. dokumenty rejestrowe: w przypadku podmiotu krajowego aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (nie dotyczy osób fizycznych niedziałających jako przedsiębiorca); w przypadku podmiotu zagranicznego aktualny wyciąg z właściwego rejestru, w którym podmiot zagraniczny jest wpisany (nie dotyczy osób fizycznych niedziałających jako przedsiębiorca). Za aktualny uznaje się dokument datowany nie wcześniej niż 2 miesiące przed datą złożenia oferty lub potwierdzony przez odpowiedni organ rejestrowy nie wcześniej niż 2 miesiące przed datą złożenia oferty,
 3. proponowaną miesięczną stawkę czynszu za 1 m² powierzchni gastronomicznej oraz proponowaną stawkę czynszu za 1 m2 powierzchni magazynowej przy uwzględnieniu, że:

a) wysokość czynszu najmu podlega skalkulowaniu przy uwzględnieniu okresów o znacznie zmniejszonym natężeniu ruchu (wakacje, przerwy międzysemestralne itp.),

b) czynsz najmu nie obejmuje opłat za wodę, ścieki, energię elektryczną dostarczane do Przedmiotu Najmu, będą one rozliczane na podstawie odrębnej faktury VAT, według realnego ich zużycia na potrzeby Przedmiotu Najmu, na podstawie odczytu podliczników,

c) czynsz najmu nie obejmuje opłat za ogrzewanie dostarczane do Przedmiotu Najmu, ogrzewanie będzie rozliczane ryczałtowo, którego wysokość wynosi 5,00 zł brutto za 1 m2 Przedmiotu Najmu, przy czym Wynajmujący przewiduje podniesienie opłaty ryczałtowej za ogrzewanie każdorazowo w przypadku podniesienia cen ogrzewania przez dostawcę ogrzewania, proporcjonalnie do wzrostu cen,

d) czynsz najmu nie obejmuje opłat za wywóz nieczystości stałych, Najemca zobowiązany będzie do ponoszenia kosztów wywozu nieczystości stałych (śmieci) na zasadach określonych w umowie, którą Najemca zobowiązany będzie zawrzeć z wybranym przez siebie przedsiębiorstwem zajmującym się oczyszczaniem (wywozem nieczystości). Wynajmujący wskaże Najemcy miejsce do ustawienia kontenerów.

 1. informacje o dotychczasowej działalności,
 2. zaświadczenie z ZUS i Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z płatnościami, wystawione nie później niż 2 miesiące od daty złożenia,
 3. pisemne oświadczenie dotyczące doświadczenia w prowadzeniu działalności gastronomicznej (minimum 1 rok);

Treść oferty oraz załączone dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim (tłumaczenia z innego języka powinny być dokonane przez tłumacza przysięgłego). Wszystkie dokumenty powinny być złożone w oryginałach lub poświadczonych przez Oferenta za zgodność z oryginałem kopiach oraz powinny mieć stosowne podpisy osób upoważnionych. Składane dokumenty i oświadczenia powinny być właściwe dla formy prawnej podmiotu i prowadzonej przez niego działalności. W przypadku przesłania oferty pocztą (kurierem), za termin złożenia oferty uznaje się termin potwierdzenia odbioru oferty przez Kancelarię Ogólną Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

III. Oferent przed złożeniem oferty powinien dokonać oględzin przedmiotu najmu. Nieruchomość można oglądać po uprzednim telefonicznym z Panią Agnieszką Menzel-Woźniak pod numerem telefonu 510193002. Oferty należy składać do dnia 20 grudnia 2023 roku do godz. 10.00 w Dziale Zarządzania Nieruchomościami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, budynek A, pokój nr 31 lub pocztą na adres: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław, z dopiskiem „Dział Zarządzania Nieruchomościami” lub emailem: dzn@ue.wroc.pl.

IV. Do niniejszej informacji dołączone są istotne postanowienia umowy, która będzie zawarta z wybranym przez komisję oferentem. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do treści umowy.

V. Przed podpisaniem umowy najmu Najemca wpłaci na konto Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu zabezpieczenie w formie kaucji gwarancyjnej w wysokości stanowiącej równowartość dwukrotności miesięcznego czynszu brutto za wynajętą powierzchnię.

VI. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu nie wyraża zgody na sprzedaż oraz podawanie alkoholu i napojów alkoholowych. Ponadto ze względu na usytuowanie nieruchomości, działalność prowadzona w ww. przedmiocie najmu nie może być uciążliwa dla jej najbliższego otoczenia.

VII. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu uwzględnia oferty pośredników.

VIII. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu zastrzega sobie prawo odstąpienia od rozpatrywania ofert bez podania przyczyn.

IX. Dodatkowe informacje można uzyskać u Zastępcy Kanclerza ds. Technicznych pod numerem telefonu 694941013 lub mailem: .

 

Zakończone


          Nabór zgłoszeń w ramach konkursu Rozwój kwalifikacji i kompetencji osób dorosłych    

Nabór zgłoszeń partnera zainteresowanego wspólną realizacją projektu w ramach konkursu Rozwój kwalifikacji i kompetencji osób dorosłych – nabór nr FERS.01.05-IP.08-008/23 w ramach Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) Priorytet 1 Umiejętności, Działanie 01.05 Umiejętności w szkolnictwie wyższym (termin przesyłania zgłoszeń do dnia 20.10.2023 r. do godz. 10:00).

Zgłoszenia należy przesyłać na adres e-mail: dzp@ue.wroc.pl

Informacja o wyborze partnera projektu: 


        Ogłoszenie aukcji na sprzedaż samochodu osobowego Peugeot 508


        Ogłoszenie aukcji na sprzedaż samochodu osobowego Peugeot 508

         


Ogłoszenie na odpłatne udostępnienie terenu na prowadzenie działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży dań obiadowych (foodtruck) na terenie kampusu A Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu


        Ogłoszenie aukcji na sprzedaż samochodu osobowego Audi A6 


         Ogłoszenie na odpłatne udostępnienie części budynku na sprzedaż kawy oraz napojów gorących z wózka mobilnego
         Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu


          Ogłoszenie aukcji na sprzedaż samochodu osobowego Audi A6 

 


           Konkurs na odpłatne udostępnienie terenu na prowadzenie działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży dań obiadowych 
           oraz napojów gorących (foodtruck) na terenie kampusu A Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu


           Ogłoszenie aukcji na sprzedaż samochodu osobowego Audi A6