Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Senatu 2021

 • UCHWAŁA  NR 1/2021 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 21 stycznia 2021 r.   w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad Senatu. 
 • UCHWAŁA  NR 2/2021 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 21 stycznia 2021 r.   w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Senatu, które odbyło się 17 grudnia 2020 r.
 • UCHWAŁA  NR 3/2021 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 21 stycznia 2021 r.   w sprawie wyboru Piotra Krupy na Przewodniczącego Rady Uczelni.
 • UCHWAŁA  NR 4/2021 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 21 stycznia 2021 r.   w sprawie określenia zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na I rok kształcenia w roku akademickim 2021/2022.
 • UCHWAŁA  NR 5/2021 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 21 stycznia 2021 r.   w sprawie zatwierdzenia programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu dla doktorantów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2021/2022.
 • UCHWAŁA  NR 6/2021 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 21 stycznia 2021 r.   w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • UCHWAŁA  NR 7/2021 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 21 stycznia 2021 r.   w sprawie zmiany uchwały nr R.0000.64.2019 z późn zm. Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w sprawie zasad stosowania 50% kosztów uzyskania przychodu ze stosunku pracy.
 • UCHWAŁA  NR 8/2021 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad.

 • UCHWAŁA  NR 9/2021 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Senatu z 21 stycznia 2021 r.

 • UCHWAŁA  NR 10/2021 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie nagród Rektora przyznawanych nauczycielom akademickim w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

 • UCHWAŁA  NR 11/2021 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie ramowych zasad tworzenia nowych i modyfikacji istniejących programów studiów.

 • UCHWAŁA  NR 12/2021 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Senatu nr R.0000.109.2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie trybu działania i sposobu postępowania Rady Naukowej Dyscypliny w postępowaniach o nadanie stopnia naukowego.

 • UCHWAŁA  NR 13/2021 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad.

 • UCHWAŁA  NR 14/2021 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Senatu z 18 lutego 2021 r.

 • UCHWAŁA  NR 15/2021 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia strategii Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

 • UCHWAŁA NR 16/2021 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru dyplomu ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz wzoru dyplomu ukończenia studiów wspólnych drugiego stopnia wydawanych absolwentom w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

 • UCHWAŁA  NR17/2021 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie ustalenia programów studiów pierwszego i drugiego stopnia.
 • UCHWAŁA NR 18/2021 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Industry 4.0 Global Executive Postgraduate Programme.
 • UCHWAŁA NR 19/2021 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie zaopiniowania zmian wprowadzonych do Zarządzenia Rektora UEW nr 169/2019 z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Ogólnych zasad, trybu oraz kryteriów i punktacji okresowej oceny nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

 • UCHWAŁA  NR 20/2021 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad.

 • UCHWAŁA  NR 21/2021 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Senatu z 18 marca 2021 r.

 • UCHWAŁA  NR 22/2021 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie opinii dotyczącej Regulaminu pracy w części obejmującej zakres obowiązków nauczycieli akademickich dla poszczególnych grup pracowników i rodzajów stanowisk, rodzaju zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiaru zajęć dydaktycznych, innych obowiązków na poszczególnych stanowiskach oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych.

 • UCHWAŁA  NR 23/2021 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Akademii Młodych Uczonych.

 • UCHWAŁA  NR 24/2021 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Uczelnianego Regulaminu Studiów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

 • UCHWAŁA  NR 25/2021 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Dietetyka gerontologiczna.

 • UCHWAŁA  NR 26/2021 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad.

 • UCHWAŁA  NR 27/2021 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Senatu z 22 kwietnia 2021 r.

 • UCHWAŁA  NR 28/2021 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie opinii dotyczącej Regulaminu przyznawania stypendiów za wyniki w nauce dla studentów oraz stypendiów naukowych dla pracowników i doktorantów z Własnego Funduszu Stypendialnego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

 • UCHWAŁA  NR 29/2021 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie powołania Kapituły Tytułów Honorowych nadawanych w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

 • UCHWAŁA  NR 30/2021 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia limitów przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia na rok akademicki 2021/2022.

 • UCHWAŁA  NR 31/2021 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie zasad postępowania w stosunku do kandydatów ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnością, w procesie rekrutacji na studia w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

 • UCHWAŁA  NR 32/2021 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2022/2023.

 • UCHWAŁA  NR 33/2021 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale nr R.0000.16.2021 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z 18 marca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru dyplomu ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz wzoru dyplomu ukończenia studiów wspólnych drugiego stopnia wydawanych absolwentom w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

 • UCHWAŁA  NR 34/2021 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad.

 • UCHWAŁA  NR 35/2021 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Senatu z 20 maja 2021 r.

 • UCHWAŁA  NR 36/2021 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zaopiniowania Planu rzeczowo-finansowego na 2021 r. 

 • Załącznik nr 1_36_2021

 • UCHWAŁA  NR 37/2021 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie opinii dotyczącej zmian w Regulaminie pracy w części obejmującej zakres obowiązków nauczycieli akademickich dla poszczególnych grup pracowników i rodzajów stanowisk, rodzaju zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiaru zajęć dydaktycznych, innych obowiązków na poszczególnych stanowiskach oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych..

 • UCHWAŁA  NR 38/2021 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie opinii o zasadności wystąpienia z wnioskiem o przyznanie dr hab. inż. Mai Zofii Kibie-Janiak, prof. UEW indywidualnej Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za 2020 r.

 • UCHWAŁA  NR 39/2021 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie opinii o zasadności wystąpienia z wnioskiem o przyznanie dr. inż. Danielowi Borowiakowi indywidualnej Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za 2020 r.

 • UCHWAŁA  NR 40/2021 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr R.0000.160.2019 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z 17 października 2019 r.

 • UCHWAŁA  NR 41/2021 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Senatu nr R.0000.109.2019 z 26 września 2019 r. w sprawie trybu działania i sposobu postępowania Rady Naukowej Dyscypliny w postępowaniach o nadanie stopnia naukowego.

 • UCHWAŁA  NR 42/2021 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia liczebności grup studenckich.

 • UCHWAŁA  NR 43/2021 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały nr R.0000.2018 z 20 grudnia 2018 r. w sprawie uprawnień przyznawanych laureatom i finalistom olimpiad przedmiotowych przy ubieganiu się o przyjęcie na studia I stopnia w latach akademickich 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 oraz 2022/2023.

 • UCHWAŁA  NR 44/2021 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

 • UCHWAŁA  NR 45/2021 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zgłoszenia kandydatury prof. dr. hab. Krzysztofa Jajugi w wyborach na członka korespondenta Polskiej Akademii Nauk.

 • UCHWAŁA  NR 46/2021 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad.

 • UCHWAŁA  NR47/2021 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie sprostowania uchwały nr R.0000.112.2019 z 26 września 2019 r. Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

 • UCHWAŁA  NR48/2021 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 16 września 2021 r. w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad.

 • UCHWAŁA  NR49/2021 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 16 września 2021 r. w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Senatu z24 czerwca 2021 r.

 • UCHWAŁA  NR50/2021 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 16 września 2021 r. w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Senatu z 27 lipca 2021 r.

 • UCHWAŁA  NR51/2021 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 16 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Senatu nr R.0000.109.2019 z 26 września 2019 r. w sprawie trybu działania i sposobu postępowania Rady Naukowej Dyscypliny w postępowaniach o nadanie stopnia naukowego.

 • UCHWAŁA  NR52/2021 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 16 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale nr R.0000.89.2020 w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2021/2022 z 25 czerwca 2020 r.

 • UCHWAŁA  NR53/2021 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 16 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia listy przedmiotów, których realizacja umożliwi ubieganie się o przyznanie certyfikatu European Master in Official Statistics (EMOS).

 • UCHWAŁA  NR54/2021 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 16 września 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii w sprawie zmiany Regulaminu „Zasady tworzenia i wykorzystywania funduszy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”.

 • UCHWAŁA  NR55/2021 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 16 września 2021 r. w sprawie ustalenia programów studiów podyplomowych.

 • Załącznik nr 1/55/2021

 • UCHWAŁA  NR56/2021 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 16 września 2021 r. w sprawie zgłoszenia kandydatury prof. dr hab. Jana W. Wiktora w wyborach na członka Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 • UCHWAŁA  NR57/2021 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad.

 • UCHWAŁA  NR58/2021 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Senatu z 16 września 2021 r.

 • UCHWAŁA  NR59/2021 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu za rok akademicki 2020/2021

 • Załącznik nr 1/59/2021

 • UCHWAŁA  NR60/2021 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie zaopiniowania kandydatury na stanowisko Dyrektora Uniwersyteckiego Inkubatora Przedsiębiorczości  inQUBE.

 • UCHWAŁA  NR61/2021 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów na kadencję 2020-2024.

 • UCHWAŁA  NR62/2021 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów na kadencję 2020-2024.

 • UCHWAŁA  NR63/2021 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu centrum transferu technologii o nazwie Regulamin Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji oraz Komercjalizacji.

 • UCHWAŁA  NR64/2021 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości pod nazwą inQUBE Uniwersytecki Inkubator Przedsiębiorczości.

 • UCHWAŁA  NR65/2021 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad.

 • UCHWAŁA  NR66/2021 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Senatu z 18 listopada 2021 r.

 • UCHWAŁA  NR67/2021 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii w sprawie zmiany Regulaminu „Zasady tworzenia i wykorzystywania funduszy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

 • UCHWAŁA  NR68/2021 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia programów studiów podyplomowych.

 • UCHWAŁA  NR69/2021 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie określenia zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na I rok kształcenia w roku akademickim 2022/2023.

 • UCHWAŁA  NR70/2021 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu dla doktorantów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2022/2023.

 • UCHWAŁA  NR71/2021 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów na kadencję 2020-2024.

 • UCHWAŁA  NR72/2021 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów na kadencję 2020-2024.

 • UCHWAŁA  NR73/2021 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich na kadencję 2020-2024.