Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2020

Struktura własności i majątek  na dzień 2020-12-31:

Mienie Uczelni stanowią:


 • budynki oraz inne środki trwałe, a także pozostałe składniki majątkowe ujęte w ewidencji Uczelni,
 • wartości niematerialne i prawne w szczególności licencje,
 • grunty własne oraz grunty w wieczystym użytkowaniu.

 

Działalność Uczelni finansowana jest z:


 • subwencji oraz dotacji podmiotowych i celowych pochodzących z budżetu państwa,
 • dotacji celowych i dofinansowań pochodzących z budżetu jednostek samorządu terytorialnego,
 • środków na pokrycie kosztów związanych z realizacją projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • opłat za świadczone usługi edukacyjne,
 • opłat za korzystanie z domów studenckich,
 • darowizn i środków przekazanych Uczelni w ramach umów sponsorskich,
 • środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi,
 • środków pochodzących ze sprzedaży usług badawczych oraz pozostałych prac,
 • pozostałych przychodów własnych, w szczególności z wynajmu pomieszczeń oraz sprzedaży innych usług.

 

Stan posiadania nieruchomości na dzień 2020-12-31:


 1. 11 działek o powierzchni 11,8593 ha zabudowanych 29 budynkami,
 2. 3 działki niezabudowane o powierzchni 0,3119 ha.
Podstawowe dane bilansowe Uczelni na dzień 31.12.2020 r.
  dane tys. zł  
  stan na 31.12.2020 r. stan na 31.12.2019 r. wskaźnik [%]
Aktywa 585 358,03 570 803,61 1,03
Aktywa trwałe w tym: 502 819,18 501 342,09 1,00
I. Wartości niematerialne i prawne 570,51 331,96 1,72
II. Rzeczowe aktywa trwałe 471 092,60 470 522,00 1,00
III. Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00
IV. Inwestycje długoterminowe 31 156,07 30 488,13 1,02
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 0,00
B. Aktywa obrotowe w tym: 82 538,85 69 461,52 1,19
I. Zapasy 527,33 552,24 0,95
II. Należności krótkoterminowe 6 906,63 6 332,34 1,09
III. Inwestycje krótkoterminowe 74 282,60 62 203,91 1,19
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 822,29 373,03 2,20
Pasywa 585 358,03 570 803,61 1,03
A. Kapitał (fundusz) własny w tym: 126 839,57 111 470,16 1,14
I. Kapitał (fundusz) podstawowy 455 282,52 451 916,58 1,01
IV. Zysk netto 3 235,94 7 416,87 0,44
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w tym: 126 839,57 111 470,16 1,14
I. Rezerwy na zobowiązania 52 155,06 52 330,01 1,00
II. Zobowiązania długoterminowe 711,19 1 304,46 0,55
III. Zobowiązania krótkoterminowe 31 154,20 26 476,26 1,18
IV. Rozliczenia międzyokresowe 42 819,12 31 359,43 1,37