Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wartość majątku trwałego

Struktura własności i majątek Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w 2018 r.

 

Mienie Uczelni stanowią:


 • budynki oraz inne środki trwałe, a także pozostałe składniki majątkowe ujęte w ewidencji Uczelni,
 • wartości niematerialne i prawne w szczególności licencje,
 • grunty własne oraz grunty w wieczystym użytkowaniu.

 

Działalność Uczelni finansowana jest z:


 • subwencji oraz dotacji podmiotowych i celowych pochodzących z budżetu państwa,
 • dotacji celowych i dofinansowań pochodzących z budżetu jednostek samorządu terytorialnego,
 • środków na pokrycie kosztów związanych z realizacją projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • opłat za świadczone usługi edukacyjne,
 • opłat za korzystanie z domów studenckich,
 • darowizn i środków przekazanych Uczelni w ramach umów sponsorskich,
 • środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi,
 • środków pochodzących ze sprzedaży usług badawczych oraz pozostałych prac,
 • pozostałych przychodów własnych, w szczególności z wynajmu pomieszczeń oraz sprzedaży innych usług.

 

Stan posiadania nieruchomości na dzień 31.12.2018:


 • 11 działek o powierzchni 11,8593 ha zabudowanych 29 budynkami,
 • 3 działki niezabudowane o powierzchni 0,3119 ha.

 

Podstawowe dane bilansowe Uczelni na dzień 31.12.2018 r.


Podstawowe dane bilansowe Uczelni na dzień 31.12.2018 r.

 

 dane tys. zł

 

 

 stan na 31.12.2018 r.

 stan na 31.12.2017 r.

 wskaźnik [%]

Aktywa

526 600,32

516 536,79

            1,02

Aktywa trwałe w tym:

460 188,90

461 929,87

            1,00

I. Wartości niematerialne i prawne

              153,88

                 27,06

            5,69

II. Rzeczowe aktywa trwałe

459 972,82

461 840,62

            1,00

Inwestycje długoterminowe

                 62,20

                 62,20

            1,00

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

0,00

0,00

          0,00

B. Aktywa obrotowe w tym:

66 411,42

54 606,92

            1,22

Zapasy

482,81

561,05

            0,86

Należności krótkoterminowe

3 887,59

3 779,81

            1,03

Inwestycje krótkoterminowe

61 912,09

50 106,17

            1,24

IV. Krótkoterminowe rozlicz. międzyokresowe

128,93

159,89

            0,81

Pasywa

526 600,32

516 536,79

            1,02

I. Kapitał (fundusz) własny w tym:

421 937,60

415 460,42

            1,02

Kapitał (fundusz) podstawowy

416 624,14

411 270,41

            1,01

Fundusz z aktualizacji wyceny

0,00

0,00

          0,00

Zysk netto

5 313,46

4 190,01

            1,27

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w tym:

104 662,72

101 076,37

            1,04

Rezerwy na zobowiązania

49 200,36

47 619,75

            1,03

Zobowiązania krótkoterminowe

16 361,62

13 151,70

            1,24

Rozliczenia międzyokresowe

37 144,04

37 695,99

            0,99