Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2009

Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z 2009 roku:

 • ZARZĄDZENIE NR 1/2009 REKTORA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia7 stycznia 2009 r.
  w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie wybór Wykonawcy oraz Pełniącego nadzór inwestorski przy budowie „Dolnośląskiego Centrum Informacji Naukowej i Ekonomicznej”
 • ZARZĄDZENIE NR 2/2009 REKTORA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 15 stycznia 2009 r. w sprawie wysokości stawek wynagrodzenia za prowadzenie zajęć dydaktycznych przez wykładowców Programu MBA
 • ZARZĄDZENIE NR 3/2009 REKTORA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 stycznia 2009 r. w sprawie wysokości stawek stypendiów doktorskich i habilitacyjnych
 • ZARZĄDZENIE NR 4/2009 REKTORA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 16 stycznia 2009 r. w sprawie stosowania nowych symboli komórek i jednostek organizacyjnych Uczelni 
 • ZARZĄDZENIE NR 5/2009 REKTORA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 19 stycznia 2009 r. zmieniające Zarządzenie Rektora nr 59/2008 w sprawie powołania Rektorskiej Komisji ds. Badań Naukowych
 • ZARZĄDZENIE NR 6/2009 REKTORA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie aktualizacji Instrukcji Obiegu i Kontroli Dokumentów Księgowych 
 • ZARZĄDZENIE NR 7/2009 REKTORA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 7 marca 2009 r.
  w sprawie wprowadzenia w Życie Regulaminu przyznawania stypendiów dla pracowników przygotowujących prace habilitacyjne z własnego funduszu stypendialnego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 8/2009 REKTORA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 20 marca 2009 r. zmieniające Zarządzenie Rektora nr 67/2007 w sprawie utworzenia Biura Realizacji Inwestycji oraz powołania Komitetu Sterującego inwestycją „Dolnośląskie Centrum Informacji Naukowej i Ekonomicznej we Wrocławiu”
 • ZARZĄDZENIE NR 9/2009 REKTORA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 2 lutego 2009 r.
  w sprawie powołania Komisji ds. Nagród i Odznaczeń
 • ZARZĄDZENIE NR 10/2009 REKTORA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie wysokości wskaźnika prowizyjnego dla Wydawnictwa w 2009 r.
 • ZARZĄDZENIE NR 11/2009 REKTORA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie stawek obowiązujących w Wydawnictwie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 12/2009 REKTORA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu przyznawania stypendiów z własnego funduszu stypendialnego dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu przygotowujących prace habilitacyjne
 • ZARZĄDZENIE NR 13/2009 REKTORA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 01 kwietnia 2009 r. w sprawie zwolnienia z opłat za studia pierwszego lub drugiego stopnia odbywane przez cudzoziemców w ramach projektu „Teraz Wrocław”
 • ZARZĄDZENIE NR 14/2009 REKTORA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie warunków odbywania praktyk zawodowych przez studentów studiów pierwszego stopnia oraz wprowadzenia wzoru umowy o organizację i przeprowadzenie studenckiej praktyki zawodowe.
 • ZARZĄDZENIE NR 15/2009 REKTORA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie stosowania elektronicznej metody kalkulacji kosztów kształcenia.
 • ZARZĄDZENIE NR 16/2009 REKTORA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w roku akademickim 2009/2010
 • ZARZĄDZENIE NR 17/2009 REKTORA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia18 maja 2009 r. w sprawie zmiany w strukturze organizacyjnej Uczelni
 • ZARZĄDZENIE NR 19/2009 REKTORA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 18 maja 2009 r.
  w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Załączniki do Zarządzenia NR 19/2009:
  1. Regulamin ZFŚS
  2. Wniosek o przyznanie świadczenia urlopowego z ZFŚS
  3. Wniosek o przyznanie świadczenia z ZFŚS dla emerytów i rencistów
  4. Wniosek o przyznanie zapomogi finansowej z ZFŚS
  5. Wniosek o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe z ZFŚS
  6. Wniosek o przyznanie pożyczki remontowej z ZFŚS
  7. Umowa pożyczki z ZFŚS
 • ZARZĄDZENIE NR 20/2009 REKTORA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 20 maja 2009 r.
  w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • ZARZĄDZENIE NR 21/2009 REKTORA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie powołania Komisji ds. Przygotowania Projektu Zmiany Sposobu Zarządzania Domami Studenckimi
 • ZARZĄDZENIE NR 21a/2009 REKTORA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2009/2010
 • ZARZĄDZENIE NR 23/2009 REKTORA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 16 czerwca 2009 r.
  w sprawie zmiany w strukturze organizacyjnej Uczelni
 • ZARZĄDZENIE NR 24/2009 REKTORA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 01 lipca 2009 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów poniesionych przez studenta w związku z praktyką zawodową
 • ZARZĄDZENIE NR 25/2009 REKTORA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 6 lipca 2009 r. w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2009/2010
 • ZARZĄDZENIE NR 26/2009 REKTORA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie zasad  przyznawania stypendiów naukowych z własnego funduszu stypendialnego dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu przygotowujących prace habilitacyjne
 • ZARZĄDZENIE NR 28/2009 REKTORA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 12 sierpnia 2009 r. w sprawie powołania Sekcji Obsługi Projektów Rozwojowych
 • ZARZĄDZENIE NR 29/2009 REKTORA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  27 sierpnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia w życie Instrukcji Kancelaryjnej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 30/2009 REKTORA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 21 września 2009 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora nr 25/2009 w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2009/2010
 • ZARZĄDZENIE NR 31/2009 REKTORA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 21 września 2009 r. w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2009/2010 (tekst jednolity)
 • ZARZĄDZENIE NR 31a/2009 REKTORA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia  21 września 2009 r. w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2009/2010 na studiach niestacjonarnych objętych projektem Kuźnia Kadr 2 Nr projektu POKL.04.01.01-00-057/09
 • ZARZĄDZENIE NR 32/2009 REKTORA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 21 września 2009 r. w sprawie zasad zwrotu wniesionych opłat semestralnych za studia
 • ZARZĄDZENIE NR 33/2009 REKTORA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 25 września 2009 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • ZARZĄDZENIE NR 34/2009 REKTORA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU dnia 25 września 2009 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 • ZARZĄDZENIE NR 35/2009 REKTORA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 01 października 2009 r. zmieniające Zarządzenie Rektora nr 67/2008 w sprawie powołania Rady Naukowej Uniwersytetu Trzeciego Wieku Oddział we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 36/2009 REKTORA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 01 października 2009 r. w sprawie zmiany Regulaminu pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (wprowadzonego w życie Zarządzeniem Rektora nr 20/2009)\
 • ZARZĄDZENIE NR 38/2009 REKTORA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 9 października 2009 r. w sprawie aktualizacji Zasad (Polityki) Rachunkowości
 • ZARZĄDZENIE NR 39/2009 REKTORA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 października 2009 r. w sprawie powołania Rektorskiej Komisji ds. Zapewniania Jakości Kształcenia
 • ZARZĄDZENIE NR 40/2009 REKTORA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 26 października 2009 r. w sprawie zmian osobowych w Formacji Obrony Cywilnej Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze
 • ZARZĄDZENIE NR 41/2009 REKTORA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przeprowadzenie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wybór Wykonawcy na dostawę wraz z montażem i uruchomieniem Systemu zarządzania i zabezpieczenia zbiorów bibliotecznych w technologii identyfikacji radiowej (RFID)
 • ZARZĄDZENIE NR 42/2009 REKTORA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 04 listopada 2009 r. w sprawie zmian osobowych w Formacji Obrony Cywilnej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 43/2009 REKTORA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie  wprowadzenia zmian do Regulaminu Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 44/2009 REKTORA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Uczelni
 • ZARZĄDZENIE NR 47/2009 REKTORA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 29 października 2009 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu zatrudniania i wynagradzania pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu zatrudnionych przy realizacji projektów finansowanych z innych źródeł niż określone w art. 94 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) w ramach osobowego funduszu płac oraz Regulaminu zwiększania wynagrodzeń pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 48/2009 REKTORA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przeprowadzenie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wybór Wykonawcy na dostawę wraz z montażem i uruchomieniem Systemu zarządzania i zabezpieczenia zbiorów bibliotecznych w technologii identyfikacji radiowej (RFID)
 • ZARZĄDZENIE NR 49/2009 REKTORA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie dni wolnych od pracy w 2010 r.
 • ZARZĄDZENIE NR 50/2009 REKTORA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 31 grudnia 2009 r. zmieniające Zarządzenie Rektora nr 28/2009 w sprawie powołania Sekcji Obsługi Projektów Rozwojowych
 • ZARZĄDZENIE NR 51/2009 REKTORA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulamin przyznawania stypendiów za staż finansowanych ze środków działania 4.1.1  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w ramach projektu  „Kuźnia Kadr 3, czyli wzmocnienie potencjału rozwojowego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu poprzez  rozszerzenie oferty edukacyjnej i lepsze przygotowanie studentów i absolwentów” Nr projektu POKL.04.01.01-00-229/09